Hélène Grimaud

Hélène Grimaud is #3 in Most Famous, Tatented Pianist in the World

Hélène Grimaud là một nghệ sĩ dương cầm cổ điển người Pháp và là người sáng lập Trung tâm Bảo tồn Wolf ở South Salem, New York. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Hélène Grimaud in Most Famous, Tatented Pianist in the World


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x