Iron Maiden

Iron Maiden is #7 in The Top Ten Most Famous English Music Band

Iron Maiden là một ban nhạc heavy metal lẫy lừng thành lập ở Leyton, phía đông London năm 1975. Qua nhiều lần thay đổi đội hình, các thành viên hiện tại là: Bruce Dickinson, Steve Harris, Janick Gers, Dave Murray, Adrian Smith và Nicko McBrain. Wikipedia

Vote for Iron Maiden in The Top Ten Most Famous English Music Band


3

5
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x