Eagles: Their Greatest Hits 1971-1975

Eagles: Their Greatest Hits 1971-1975 is #4 in Best Selling Album of All Time

Greatest Hits của họ (1971–1975) là album tổng hợp đầu tiên của Eagles, được phát hành năm 1976. Album này có chứa một số bài hát từ bốn album đầu tiên của Eagles phát hành trong giai đoạn từ đội hình của Eagles năm 1971 đến 1975. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Eagles: Their Greatest Hits 1971-1975 in Best Selling Album of All Time


0

0
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

x