Bisma

Bisma is #6 in Best Asian Dancer Now

Bisma Karisma Bisma nổi tiếng là thành viên của nhóm nhạc SM * SH. Trước khi tham gia SM * SH, là một Bboy quốc gia và cũng là một tay trống, bộ gõ và ca sĩ. Với SM * SH Bisma đã phát hành hai album và đã đạt được hơn bốn mươi thành tích. Wikipedia (tiếng Anh)

Vote for Bisma in Best Asian Dancer Now


20

22
Rate limited

You have reached your maximum votes and will get 3 new votes in 60 minutes.

Meanwhile, click here to nominate artists and songs for our Upcoming polls

Get more votes

You have reached your maximum votes and have to wait 60 minutes until you vote next.

New! Now it's possible to get three more votes by watching a message from our advertisers.

Click here to get 3 more votes!

x